Stolyarova, O.Yu., Yu.V. Dumanskyi, O.V. Syniachenko, and Ye.D. Yehudyna. 2016. “Spine Metastases in Lung Cancer”. PAIN, JOINTS, SPINE, no. 4.20 (February):10-14. https://doi.org/10.22141/2224-1507.4.20.2015.79316.