Published: 2020-10-14

History of arthrology in the mirror of numismatics

O.V. Syniachenko, V.M. Iermolaeva, S.M. Verzilov, K.V. Liventsova, T.Yu. Syniachenko, S.F. Verzilova

107-117

Neck pain: modern approaches in non-pharmacological treatments. Part IІ

N.V. Grygorieva, V.V. Povoroznyuk, S.V. Nemerska

136-147

Clinical case of erythema ab igne caused by the laptop

S.A. Trypilka, I.Yu. Golovach, Ye.D. Yehudina

155-160